دفاع مقدس و دشمن

ترور برای توقف دفاع
ترور برای سست کردن دفاع
تصمیم به هدم اسلام
صدام و طرفداری از ملت عرب
نقص عقل صدام
سکوت مجامع بین المللی
همکاری عراق با امریکا
دیوانه بودن صدام
خطرناک بودن صدام
فریب مردم توسط صدام
جایگزینی عربیت به جای اسلام
قتل ملت با بیرحمی
مسلک الحادی صدام
دروغ بودن ادعای صدام
قصد نابودی آثار اسلامی
فریبکاری صدام به وسیله نماز
رفتار بد با آیت الله حکیم و حوزه ها
ظلم به ملت عراق
اهانت به بقاع متبرکه
حمله صدام به شهرها
پشتیبانی شیخ نشینها از صدام
رفتار مهر آمیز با اسرا
حمله موشکی به دزفول
ضعف اعصاب صدام
صدام بدتر از عفلق
ظلم به رجال و ملت
وارد کردن خسارات مالی به ایران
خسارات بی جهت به ایران
گمان باطل حامیان صدام
سالوسی صدام
کشتن عربها توسط صدام
ضررهای تحمیل شده جنگ بر ما
شدت کفر و نفاق صدام
دشمنی صدام با اسلام
مسلمان ندانستن ایران
عدم اعتقاد حزب بعث به اسلام
کشتار عربها در خوزستان
خیانت به مردم خوزستان
برخورد صدام با عربها
نبودن تزکیه در صدامیان
دروغپردازی عراقیها
حسن رفتار با اسرا
کارشکنی گروهک ها
عفو نظامیان تائب عراقی
اسیر کردن و کشتن زن و بچه و کودک و بزرگ
جانبازان، سند جنایات صدام
تلاش برای تفرقه
عدم توجه به سخنان تفرقه افکنان
تلاش دشمن برای ایجاد تفرقه
حکم قرار دادن وجدان در تفرقه ها
نمایش دلسوزی برای ملت عرب
کارشکنی فداییان خلق!
صدام، خائن ملت عرب
آواره کردن ملت عراق
ظلمهای صدام
رفتار برادرانه با اسرا
فاصله صدام با اسلام
عرب دوستی صدام
شهادت هزاران نفر و آوارگی دو میلیون نفر
تایید دولتها از صدام
حمایت کنفرانس طائف از صدام
شهید و آواره کردن مردم ایران و عراق
آثار جرم دشمن
ترس ابر قدرتها از اتحاد مسلمین
سخنرانی صدام در کنفرانس طائف
خسارات مالی و جنایات انسانی
کفر و نفاق صدام
شهادت مظلومانه علمای عراق
شهادت جوانان عراق
جنایات علیه مردم ایران
هشدار و توجه به مصالح مسلمین
نقش تخریبی گروهکها
فساد گروهکها در شهرها در جنگ
عدم حضور گروهکها در جنگ
طغیان صدام
هشدار به گروهکها
جلوگیری از مفسده جوها
توطئه نابودی ارتش
عدم موفقیت بمب گذاری گروهکها
حیله عامیانه صدام
صدام سرسپرده امریکا
رفتار اسلامی با اسیران
ترور برای کمک به صدام
دشمنی سازمانهای بین المللی
زدن موشک به شهرها
بی عقلی صدام
خسارت بر مردم عراق
خدمت منافقین به صدام
کشتار اطفال شیرخوار توسط صدام
خرابیها و جنایات صدام
زیر خاک کردن زن ها
ضعف صدام و بمباران
کمک حسین اردنی به صدام
ترس و زبونی دشمن
رسوایی حسین اردنی
داوطلب شدن حسین اردنی برای حمایت از صدام
دیوانگی فطری صدام
ظلم و جنایت با علما و مراجع
درخواست کمک صدام از دولتها
نیرنگ صدام
تاکید بر رفتار اسلامی با اسیران
آواره کردن زن و بچه مردم عراق
نفاق حامیان صدام
حمایت دولتها از صدام
انحطاط جوامع بین المللی
جهالت ایادی داخلی دشمن
خودخواهی صدام
ویرانی شهر هویزه
پناه بردن صدام به مصر
سفارش به مداوای اسیران زخمی
نصیحت به اعضای اجلاس غیر متعهدها
تجاوز به شهرها
برچیدن بساط گروهکها
تهدید امریکا و صلح طلبی مصلحتی
بمباران مردم
پیمان مصر و اسرائیل بر ضد ایران
مخالفت با اسلام
کمک دولتهای اسلامی به عراق
غارت اموال مردم توسط نیروهای دشمن
ابعاد خسارات
حیله های جنگی صدام
شرایط آوارگان عراقی
بازدید کارشناسها از جنایات صدام
توطئه در انحراف اذهان در جنگ
اقرار به خسارت
بازدید خبرنگاران از اسرا
خسارات جانی و مالی
خوی تجاوزگری صدام
ویرانی شهرها و کشتار مردم
تلاش دولتها برای نجات عراق
ثبت جنایات صدام در تاریخ
حبس آقای حکیم در منزل
تربیت نمودن اسرا
جاه طلبی صدام
بمباران آبادان
کمک به صدام، ننگ به کشورها
مجوس دانستن مسلمین ایران
کشتار مردم ایران
خسارت و آوارگی مردم
مخالفت صدام با اسلام
هدف قرار دادن شهرها
خنثی شدن حیله صدام
عقده گشایی گروهکها با ترور
دروغگویی صدام در عدم تجاوز به ایران
دروغهای سازمان عفو بین المللی
بمباران، نشانه ضعف صدام
تبلیغات دروغین صدام پس از فتح خرمشهر
حرکت دولتهای منطقه با تکیه بر امریکا
کمک حجاز به صدام
پشتیبانی اطلاعاتی صدام توسط کشورها
صدام و انهدام کشور عراق
علت اسیر شدن سربازان عراقی
جنایت دشمن در دزفول
نفس خبیث بعث صدام
ادعای دروغ صدام
پشتیبانی مرتجعان منطقه از صدام
سازمانهای جهانی و قواعد بین المللی
حبس مردم
مخارج جنگ تحمیلی
حب نفسانی صدام
سابقه دشمنی حزب بعث با اسلام
آمار دروغ کشتگان
قتل و غارت و تخریب کشور
دفن زن و مرد زیر آوارها
کمک کشورهای بزرگ به صدام
اتهامات سازمان عفو بین المللی
محکوم نکردن صدام توسط سازمانهای بین المللی
روح ناآرام صدام
هدر دادن نفت ایران و اعراب
کشتار اطفال و پیر و جوان در خوزستان
جنایت بزرگ و سکوت مجامع بین المللی
جنایات صدام در دزفول و پلدختر
سکوت سازمان ملل در برابر جنایات صدام
سابقه دشمنی صدام با اسلام
مخالفت قدرتها با اسلام
عدم بیطرفی مجامع بین المللی
عابد شدن صدام
تحسین جنایتکاران توسط مجامع بین المللی
جنایات و خسارات صدام
مجامع بین المللی در خدمت ابرقدرتها
کوبیدن مناطق مسکونی
حامیان غربی صدام
انتقام از قاتلین علمای اسلام
بر باد دادن حیثیت عراق
آمریکا دوستی صدام
کشتار مردم ایران و عراق
اخذ پول و طلا از مردم به زور
کشتار مردم عرب
دوستی خلقی ها با صدام
حمایت شرق و غرب از صدام
جنایات بی آمار صدام
حمایت گرگها از صدام
رفتار وحشیانه با مراجع
تلاش قدرتها برای حفظ صدام
کمال جهالت صدام
سبعیت صدام
شایعه سازی
جنایات صدام علیه مردم مرز نشین
دست اخوت صدام با منافقین
کمک های همه جانبه ابرقدرتها
دولتهای منطقه موید جنایات صدام
صدام و ایجاد اختناق در عراق
سکوت دنیا و جنایات گسترده دشمن
زدن موشک به شهرها
تشویق سازمانهای بین المللی از صدام
جنگ علیه شهرها، نشانه ضعف صدام
شکست در جنگ موجب صدمه به مردم عادی
جانی بودن حامیان صدام
تلاش همه قدرتها برای نجات صدام
دیوانگی صدام
مهربانی با اسرا
بازیخورده های امریکا، یاران صدام
ادعای نقض حقوق بشر در ایران
سرپوش نهادن بر جنایات صدام
عدم استقلال مجامع بین المللی
مجامع بین المللی و برافروختن جنگ
آدم نشدن صدام
عدم امید به نجات صدام
معارضه دولتهای منطقه با ایران
بی خوابی صدام از ترس
عدم اعتقاد به معنویات
هراس از قدرت اسلام
جنون صدام
شهادت ده نفر از علما و سادات
کشتار مردم و تخریب شهرها
تشویق جنگ پیشگان
فساد صدام
علت حمایت قدرتها از صدام
خرد شدن مردم عراق زیر پای صدام
نظر قرآن در صلح با مفسد
حمایت دنیا از عراق
فاجعه هوایی
یاری همه جانبه دولتها به صدام
صدام مانع برادری کشورهای اسلامی
دیوانگی صدام در برابر شکست ها
جنایت علیه مردم بی دفاع و ویران نمودن خانه ها
تجهیز صدام توسط دشمن
سهیم بودن قدرتها در جنایات عراق
عدم اعتقاد به اسلام
دسیسه های دشمن برای توقف جنگ
فشار بر مردم عراق
وحشی گری صدام و سکوت دنیا
تجاوز به جرم دفاع از اسلام
مقایسه صدام و شاه
سفارش به سران کشورهای منطقه
خرد کردن دندان امریکا
کینه ورزی به اسلام
تصمیم ابرقدرتها برای نابودی اسلام
عدم درک معنویات توسط صدام
فراموش نکردن یاوران صدام
بی رحمی صدام با ملت عراق
قساوت نسبت به مردم عراق
بمباران و موشک باران مناطق مسکونی
هوشیاری در برابر مکر دشمن
هشدار به دولتهای منطقه
هوشیاری در برابر دروغهای دشمن
عدم غفلت از کید دشمنان